Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Pohjois-Karjalan Automobiilikerho ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 09.12.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Pohjois-Karjalan Automobiilikerho ry.

Automuseonpolku 4. 80400 Ylämylly.

Kotisivut https://susirajanmobilistit.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kulloinenkin kerhon sihteeri.

Nykyinen ;

Olli-Pekka Hirvonen,
sihteeri (a) susirajanmobilistit.fi

p. 0400572640

3. Rekisterin nimi

Jäsen-, netti- ja asiakaslaskutusrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, laki ja oikeutettu etu, sekä jäsenyys.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsen- ja asiakassuhteen ylläpito.
Tietoja ei käytetä automatisoituun profilointiin tai päätöksentekoon.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja on henkilötiedot, yhteystiedot, laskutustiedot ja tiedot tilatuista palveluista.
Tietoja säilytetään vain kulloinenkin sopimusajankohta, sekä laissa määrätty minimi aika. Tämän jälkeen tiedot anonymisoidaan.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään
oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkomaille eikä ulkopuolisille. Tällä hetkellä vain jäsentiedot siirtyy sovittaessa Suomen Ajoneuvohistorialliselle Klubille (SAHK ry.)

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Mahdolliset palvelimilla säilytettävien tietojen tietoturva suojataan fyysisesti ja digitaalisesti asianmukaisella tavalla.
Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain työnkuvaltaan aisanmukaisten työntekijöiden toimesta.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).